Jesteś tutaj:
2015-04-01 13:21:33

 

Skład Zarządu :
Prezes:                         Halina Derwisz
Sekretarz:                     Elżbieta Bogusz                                                                                                                 
Skarbnik:                     Jolanta Wieliczko   

Członek Zarządu         Bożena Rzym
Członek Zarządu:       Jarosław Sówka                                                             


Komisja: Rewizyjna:
Przewodniczący:        Jan Barański
Sekretarz:                    Antoni Skorupski
Członek komisji:        Danuta Woźniak
 

 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.

 

 

Cele statutowe stowarzyszenia.

1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowych.

2. Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach.

3. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,
2. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,
3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt,
4. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających prawa zwierząt,
5. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
6. Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
7. Tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej,
8. Organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt.
9. Współpracę z władzami oświatowymi i szkolnymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt,
10. Popieranie prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska,
11. Prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt, w szczególności zwierząt przebywających w schroniskach,
12. Prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe,
13. Propagowanie i organizowanie szkoleń dla społecznych i etatowych inspektorów do spraw ochrony zwierząt,
14. Organizowanie wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schroniska.

 

Konkretne działania:

 

1.”Adwokat zwierząt”

W roku 2013 Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, w ramach swoich struktur, stworzyło Inspektorat do Spraw Ochrony Zwierząt. Głównym zadaniem realizowanym przez inspektorat było podejmowanie interwencji w terenie. W roku sprawozdawczym „2014”, na terenie województwa podkarpackiego, RSOZ podjęło  170   interwencji  w sprawie niehumanitarnego traktowania zwierząt. Interwencje dotyczyły w większości złych warunków przetrzymywania zwierząt - tak domowych jak i gospodarskich. Głównie były to interwencje o charakterze prewencyjno-edukacyjnym. W przypadkach, gdy podczas interwencji doszło do ujawnienia przestępstw, bądź wykroczeń  przeciwko Ustawie o Ochronie Zwierząt, sprawom nadawano tok prawny. Przedmiotowych działań w terenie dokonywali  inspektorzy Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt. W interwencjach często udział brały także inne służby: Policja, Straż Miejska oraz właściwi Powiatowi Lekarze Weterynarii. Działania podejmowano głównie na terenie województwa podkarpackiego.

 

Dzięki dobrej współpracy ze Strażą Miejską w Rzeszowie  możliwe było dokonanie wspólnych kontroli warunków bytowych psów tz podwórkowych. Podejmowane interwencje polegały na wyegzekwowaniu od właścicieli zwierząt podstawowej opieki jaką mają zapewnić swojemu psu. W kilkudziesięciu tego typu przypadkach nasze kontrole przyniosły pozytywne skutki. W czterech przypadkach skończyło się odebraniem psów przy  dobrowolnym oddaniu ich przez właścicieli.

W roku sprawozdawczym  dwanaście  spraw znalazło swój finał przed Sądami Powszechnymi, gdzie zapadły wyroki skazujące,  wprawdzie w zawieszeniu ale jednak sprawcy uznani zostali za winnych. W dziesięciu sprawach odebrano 11 zwierząt, które zostały  przekazane na własność RSOZ. Zadowalające jest, że w trzech przypadkach Sądy zastosowały wobec oskarżonych karę dodatkową  w postaci zakazu posiadania zwierząt - przez okres dwóch, pieciu i  dziesięciu lat i tak:

Hodowca owczarków niemieckich głodził swoje dwa psy doprowadzając je do skrajnego wychudzenia. Przed Sądem  Rejonowym  w Rzeszowie zapadł wyrok z postanowieniem odebrania dwóch psów oraz zakazem  posiadania zwierząt na okres dwóch lat.  W tej sprawie wyrok, choć zapadł wyrok w zawieszeniu, jest on dotkliwy dla hodowcy, ponieważ w drugim wyroku sądowym z dnia 3 lipca 2014r. Sąd orzekł przepadek dziesięciu owczarków niemieckich i zakaz hodowli  przez okres dwóch lat.

W sprawie  psa z rozległym guzem nowotworowym  na głowie, pozostawionego bez opieki lekarskiej, Sąd uznał, że skoro postawa właściciela jest nieodpowiedzialna to powinien on zrewidować swoją postawę w okresie  pięciu lat zakazu posiadania zwierzęcia.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował środek karny w postaci dziesięciu lat zakazu posiadania zwierząt dla mieszkańca Rzeszowa, który swoje psy przetrzymywał przez lata w ciemnej łazience głodząc.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie uznał winnym właściciela psa w Sokołowie Młp. za utrzymywanie zwierzęcia na stałej, krótkiej uwięzi, w skrajnym niechlujstwie oraz w miejscu narażonym na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wyrok Sądu i m.in. kara pieniężna poskutkowały radykalną zmianą na lepsze bytu psa, co nas bardzo satysfakcjonuje.

W 2014 roku, w trzech przypadkach, Sądy Rejonowe wskazywały Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt jako wykonawcę wyroku, np. byliśmy wykonawcami wyroku sądowego wydanego przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli nakazującego przepadek  zwierząt gospodarskich  w ilości 12 krów. Odebrane zwierzęta umieściliśmy w gospodarstwie rolnym wskazanym przez gminę Zaleszany.

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt nie unika spraw trudnych, które  z różnych przyczyn , najczęściej formalnych, ciągną się latami. Nigdy jednak o nich nie zapominamy. Do takich trudnych nierozwiązywalnych spraw należy uznać problem pn. „Psy z ul. Sikorskiego w Rzeszowie”. Dopiero śmierć właściciela zwierząt umożliwiła nam przejęcie pod opiekę pięciu dorosłych suk i piętnastu szczeniąt. Na koniec roku 2014 pozostaje nam nadal do rozwiązania sytuacja ośmiu psów, w tym czterech suk oraz czterech szczeniąt.

 

Od lat borykaliśmy się z problemem drastycznie trudnego losu zwierząt w Żołyni, które były własnością pana Jana  Piechuty. W ostatnich pięciu latach podejmowaliśmy kilka interwencji, kierowaliśmy wnioski do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz zawiadomienie do Prokuratury o możliwości znęcania się nad psami przez jego właściciela. Jednak wszystkie instancje sprawę oddalały. Podczas kolejnej interwencji, RSOZ w lipcu 2014r. - w obecności mediów, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Gminy  odebrało dwanaście psów (siedem psów dorosłych i pięć szczeniąt), ale z powodu braku lokum dla dziesięciu pozostałych psów zmuszeni byliśmy  pozostawić je w dotychczasowym miejscu. Stan psów był tragiczny, psy cierpiały z powodu rozległego stanu zapalnego skóry, były bez sierści. Właściciel, pomimo, że zdawał sobie sprawę, iż zwierzęta są chore, nie podejmował żadnych kroków naprawczych. Skierowana sprawa do prokuratury niczego nie wniosła, a wręcz stwierdzono: „ właściciel nie znęcał się nad swoimi psami”.  Dopiero pod koniec roku, w drodze porozumienia właściciela  z naszym Stowarzyszeniem, udało się rozwiązać tę sprawę. Pan Piechut, dobrowolnie i sukcesywnie przekazuje nam  psy, ale wyraża chęć (raczej życzenie) pozostawienia   jednego jako jedynego towarzysza. Na tym przykładzie rysuje się najbardziej złożona sytuacja, kiedy to trudny los zwierząt jest wynikiem nie tyle złej woli właściciela i aktów jego zamierzonego znęcania się nad zwierzętami, ale ułomna świadomość. W takich przypadkach, w tle decyzji, pozostaje nam i zwierzę i człowiek .Są to decyzję najtrudniejsze !

 

Bez pomocy Policji wiele drobnych spraw, ale wymagających  natychmiastowego podjęcia działań pomocy zwierzętom, nie udałoby się zrealizować. Dla przykładu wspomnieć należy Komisariat w Nowym Żmigrodzie, gdzie zgłosiliśmy potrzebę pomocy psu uwiązanemu  w szczerym polu i tam pilnującemu upraw przed dzikami. Już po dwóch godzinach Policja ustaliła właściciela psa, choć nie było to łatwe, ponieważ posiadaliśmy tylko opis szlaku turystycznego. Policjanci ściągnęli na miejsce lekarza weterynarii, pracowników gminy oraz właściciela. Cała sprawa zakończyła się pozytywnie dla zwierzęcia, a rolnik będzie pamiętał przez całe życie, ze psa w polu wiązać nie wolno!.

 

2.”Schronisko „Kundelek”

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt swoje cele statutowe realizuje poprzez   „Kompleksowe prowadzenie schroniska dla  bezdomnych  zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie,  zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu miasta Rzeszowa”. W tym zakresie została podpisana umowa z Gminą Miasto Rzeszów na wsparcie tego zadania w formie dotacji, która w 2014r. wynosiła  533 767,33zł. W okresie sprawozdawczym, tj. w 2014 roku  Stowarzyszenie dofinansowało utrzymanie schroniska w kwocie 278 649, 41.

Do schroniska „Kundelek” w 2014 r. przyjęto  403 psy i 231 kotów. Dla 623 zwierząt znaleźliśmy nowych opiekunów. W roku sprawozdawczym zanotowaliśmy w 95 % adopcję psów oraz  60% adopcję kotów!  Jest to w dużej mierze zasługa sprawnie działającego biura adopcyjnego oraz dobrej współpracy z wolontariuszami. Schronisko „Kundelek” posiada stronę internetową - www.kundelek.rsoz.org, na której, na bieżąco, umieszczane są zdjęcia zwierząt przyjętych do tej placówki. Od trzech lat działamy również na portalu społecznościowym Facebook. Informacje o zwierzątkach poszukujących domów ukazują się w lokalnych mediach, a także są umieszczane na różnego portalach ogłoszeniowych.

Zwierzęta ze schroniska, wydawane do nowych domów, posiadają książeczki zdrowia, są zaszczepione przeciwko wszystkim chorobom zakaźnym, w znacznym procencie wysterylizowane, zaczipowane i oznakowane poprzez przypiętą przy obroży zawieszką   z nr. telefonu do schroniska.

Nasi inspektorzy d/s. ochrony zwierząt reagują  na każdą  napływającą do schroniska interwencję dotyczącą  zwierząt w potrzebie. Działania, które podejmują, zmierzają głównie do ustalenia właściciela oraz do udzielenia szeroko pojętej pomocy zwierzęciu.

Takie działanie jest możliwe dzięki zatrudnieniu przez RSOZ inspektorów ds. ochrony zwierząt, którzy dbają o ich dobro. Inspektorzy w niczym nie przypominają tzw. hycli bezmyślnie wyłapujących zwierzęta tylko głównym ich zadaniem jest udzielenie zwierzęciu pomocy!

Schronisko jest otwarte przez sześć dni w tygodniu - dla osób odwiedzających.  Zwierzęta bezdomne - psy/koty ranne z terenu miasta Rzeszowa - są przyjmowane całodobowo.

Stowarzyszenie, jako podmiot  prowadzący schronisko, szczególną uwagę zwraca na diagnozowanie i leczenie zwierząt, które jest kosztowne ale i konieczne. Zabezpieczamy  w całości zakup  leków i szczepionek, sterylizujemy i finansujemy specjalistyczne zabiegi  weterynaryjne ratujące życie naszym podopiecznym. Środki finansowe na ten cel pochodzą    z  1 % podatku oraz darowizn. Podkreślić należy, że 50 % zwierząt w schronisku to zwierzęta powyżej 8-10 roku życia, które wymagają stałego leczenia.    

W roku 20014, w działania RSOZ oraz schroniska Kundelek, było zaangażowanych 111 wolontariuszy, którzy społecznie przepracowali 6 543 godziny.

Dzięki hojności sponsorów udało się również częściowo przeprowadzić  bieżące remonty  w placówce. Pracownicy Hipermarketu  Leroy Merlin, w Krasnem  k. Rzeszowa, otrzymali od Fundacji Leroy Merlin grant w wysokości 5.000zł i kwotę tę w całości przeznaczyli na remont schroniska, który wykonali      w ramach wolontariatu.  Prace rozpoczęły się 3 lipca 2014 r. W ramach prac został odmalowany korytarz i kilka kojców. Ułożone zostały  również płytki w kojcach dla psów oraz na wybiegu dla kotów. Ponadto, do schroniska zostały dostarczone budy  wykonane    w ramach współpracy pracowników Leroy Merlin z uczniami  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mrowli.

 

3. „Edukacja humanitarna , wolontariat, zbiórki”.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, zgodnie z zapisami statutowymi, czynnie uczestniczy w edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt oraz właściwego  i humanitarnego obchodzenia się z nimi. Edukacja ta jest skierowana do lokalnej społeczności, zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. W tym celu stowarzyszenie, w roku 2014, zorganizowało poniżej wymienione  akcje.

Pomóżmy Zwierzakom”. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt permanentnie organizuje lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży  z przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich -  w ramach akcji pn. „Pomóżmy Zwierzakom”.   Akcja odbywa się we współpracy z  instytucjami oświatowo-wychowawczymi województwa podkarpackiego  i ma na celu edukację dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt. To cenne przedsięwzięcie, zapoczątkowane w 1999r.,  stało się już tradycją na Podkarpaciu.

 

W  akcji ,,Pomóżmy Zwierzakom 2014” udział wzięło 90 placówek oświatowo-wychowawczych. W trakcie  jej trwania  schronisko ,,Kundelek” odwiedziły 23 szkoły. Podczas akcji zebrano 5 028,35 kg karmy o wartości 18 653,85zł oraz różne akcesoria dla psów i kotów. Uczestnicy akcji zebrali środki pieniężne w wysokości 4 931,00zł, które zostały wpłacone na konto stowarzyszenia z przeznaczeniem dla bezdomnych zwierząt. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczno - literacki, na który wpłynęło 67 prac. Spośród  ich autorów wyłoniono 20 laureatów, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki. Wszyscy uczestnicy, za udział w akcji, otrzymali podziękowania  w formie dyplomów.

 

,,Pomóż mi wyjść

Kolejnym projektem, w którym nasze Stowarzyszenie uczestniczy jako partner, jest współorganizowany wspólnie z Zakładem Karnym w Rzeszowie projekt -,,Pomóż  mi wyjść”, finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego”. Głównym założeniem programu to readaptacja więźniów z zastosowaniem elementów  dogoterapii. Projekt jest realizowany na terenie schroniska ,,Kundelek”. W roku 2014 wzięło w nim udział 6 skazanych i 6 schroniskowych psów. Efektem projektu była adopcja psów biorących udział   w szkoleniu, pozyskanie karmy  dla schroniska, a także promocja ,,Kundelka”  w lokalnych mediach.

 

,,Godzina z bezdomnym psem.”

W dniach od 1 kwietnia do 30 listopada 2014 roku, w schronisku ,,Kundelek”, została zorganizowana akcja ,,Godzina z bezdomnym psem”. W ramach akcji miłośnicy zwierząt mogli wyprowadzać psy na spacer. Uczestnikami  akcji byli wolontariusze w różnym wieku, jak również całe rodziny pragnące spędzić czas wolny w inny, niż tradycyjny, sposób. W celu przeprowadzenia akcji w schronisku została wyselekcjonowana gruba łagodnych psiaków -   w różnym wieku, różnej  kondycji , wielkości   i temperamencie. Wszystkie zwierzęta cechował przyjazny  stosunek do ludzi. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród miłośników zwierząt, a w konsekwencji przyczyniła się bezpośrednio do adopcji psów ze schroniska. „Godzina z bezdomnym psem” będzie kontynuowana w latach przyszłych. Udział w niej wzięło 90 wolontariuszy, którzy na rzecz psów przepracowali łącznie 883 godziny.

 

,,Miasto misek”

Dnia 24 sierpnia 2014 r. odbyła się VII odsłona akcji pod nazwą „Miasto misek”- organizowana rokrocznie dzięki pomysłowi pani Katarzyny Pisarskiej. W Rzeszowie jej organizacją zajęła się szkoła dla psów Wesoła Łapka oraz Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt. Miłośnicy zwierząt zachęcali właścicieli sklepów i restauracji do zapewnienia czworonogom wody w upalne dni. Akcja miała również na celu promocję adopcji psów ze schroniska.

 

„Wolontariat”

Na terenie schroniska ,,Kundelek” prężnie działa i systematycznie rozwija się wolontariat, który jest jednocześnie jedną z form edukacji społeczeństwa realizowaną poprzez bezpośrednie niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom.

Zadania powierzone  wolontariuszom są głównie związane z opieką nad zwierzętami. Wolontariusze brali czynny udział w życiu schroniska bezpośrednio zajmując się zwierzętami: odbywali spacery ,wykonywali czynności pielęgnacyjne.  Biorą również czynny udział   w akcjach organizowanych przez R.S.O.Z, np.  w zbiórkach darów dla schroniska.

Podczas VII Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Rzeszowie, na terenie Hali  Sportowej przy Podpromiu 10, Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt zorganizowało i przeprowadziło zbiórkę  publiczną  w formie kwesty do puszek kwestarskich.  Zebrana kwota, w wysokości 2 056,00 PLN., została przekazana na zakup karmy dla zwierząt w schronisku.

 

„Współpraca”

Dzięki stałej współpracy z sieciami handlowymi RSOZ , przy wsparciu wolontariuszy, systematycznie przeprowadzało zbiórki karmy dla psów i kotów:

W takich sklepach, jak: PSS MERKURY, Hipermarket E-Leclerc i Tesco oraz w sieci sklepów Stokrotka, podczas zbiórki karmy dla psów i kotów, udało się zebrać 4 671,kg artykułow żywnościowych !

Podczas zbiórek zbierający uczestnicy (wolontariusze) promowali Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt rozdając materiały reklamowe (kalendarzyki, ulotki), informowali również o różnych formach pomocy zwierzętom, m.in. o możliwości przekazania 1%. Przede wszystkim zaś byli ambasadorami schroniska „Kundelek”.

Karma, w zdecydowanej większości,  została przeznaczona dla psów i kotów przebywających w schronisku „Kundelek”, ale  również dla zwierząt bezdomnych przebywających pod opieką innych organizacji, np..w Przytulisku „Cztery Łapy” w Boguchwale , zwierzętom przebywającym w Azylu u Majki w Wysokiej Strzyżowskiej, dla podopiecznych Fundacji SOS Husky, a także dla kotów wolno żyjących.

W miarę  możliwości staramy się współpracować z karmicielami kotów wolno żyjących. Program pomocy karmicielom wolno  żyjących  kotów cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest doceniany przez tę grupę miłośników zwierząt . W chwili obecnej współpracujemy z 33  osobami zajmującymi się 188 kotami wolno żyjącymi .Od lat RSOZ pilotuje bezpłatną sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących w naszym mieście, która jest finansowana przez Gminę Rzeszów. Warto podkreślić, że nasza organizacja jest inicjatorem tego przedsięwzięcia, a zarazem pionierem w skali kraju.              W czwartym kwartale 2014 roku, wobec wyczerpania limitu na bezpłatne zabiegi finansowane przez Urząd Miasta Rzeszowa, Zarząd RSOZ, na posiedzeniu odbytym 5 listopada 2014 r., podjął decyzję    o finansowaniu wymienionych zabiegów. Finansujemy również, w miarę dysponowania środkami, sterylizację kotów wolno żyjących w innych miastach i miejscowościach na terenie woj. podkarpackiego.


4.”Współpraca i pomoc innym”


Zgodnie z  założeniami statutowymi, w roku  sprawozdawczym 2014,RSOZ  współpracowało z organami administracji publicznej i innymi instytucjami właściwymi  w zakresie ochrony zwierząt,  organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi.

Stosownie do zapisów Ustawy o Ochronie Zwierząt, dla uzyskania efektywności  w zakresie wdrażania w życie ustawowych powinności gmin wobec bezdomnych zwierząt, Stowarzyszenie prowadziło systematyczną pracę nad aktywizacją władz samorządowych  w  zakresie realizacji przez nie ustawowych obowiązków. Na tym polu poczyniono działania aktywizujące, włączano urzędy oraz rady miejskie i gminne  do wspólnego podejmowania inicjatyw na rzecz zwierząt. Stowarzyszenie rozpatrywało wnioski urzędów gmin dotyczących  opiniowania projektów uchwał w ,,sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt”. Niestety, większość zostało  zaopiniowano negatywnie z uwagi na niespełnienie przez gminy istotnych wymogów , głównie braku zabezpieczeń placówek opiekuńczych dla wyłapanych zwierząt.

W czasie roku sprawozdawczego Zarząd RSOZ współpracował  z inspekcją weterynaryjną każdego szczebla i tę współpracę należy ocenić pozytywnie. Ponadto,  w sprawach wynikających z celów statutowych, podejmowane były wspólne działania  z organami ścigania, strażą miejską, innymi schroniskami, oraz  z organizacjami o podobnym profilu działania na terenie całego kraju.

W ramach inicjatyw lokalnych, szczególną troską Stowarzyszenie otacza tak zwanych karmicieli społecznych, tj. osoby zajmujące się dożywianiem bezdomnych, wolno żyjących kotów. Pomoc ta polega nie tylko na wydawaniu karmy dla kotów, ale również na zapobieganiu bezdomności tych zwierząt poprzez  ograniczanie ich populacji. W tym celu Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt , od kilkunastu lat , prowadzi wraz z Urzędem Miasta  Rzeszowa akcję sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.


W przypadkach zwierząt dzikich, wymagających interwencji dla ratowania zdrowia lub życia tych zwierząt ,współpracujemy z właściwymi instytucjami państwowymi, np. Strażą Pożarną, lub organizacjami społecznymi, a także osobami prywatnymi mającymi wiedzę oraz zaplecze weterynaryjne w celu udzielenia tym zwierzętom właściwej pomocy.

W okresie sprawozdawczym nawiązaliśmy współpracę z wieloma sieciami handlowymi współorganizując akcje zbiórki karmy dla zwierząt w sklepach: Tesco i E.Leclerec, PSS Społem i w sieci sklepów  Stokrotka.   


Dzięki kilkunastoletniej współpracy ze  Związkiem Kynologicznym w Polsce Oddział w Rzeszowie rokrocznie przeprowadzana była kwesta na rzecz podopiecznych  schroniska Kundelek -  podczas odbywającej się w naszym mieście Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych. Działania takie mają podwójny wymiar. Dzięki hojności darczyńców wpływają one na polepszenie standardu opieki w schronisku Kundelek, a jednocześnie mają wymiar edukacyjny i promocyjny.

Na szczególną uwagę zasługuje systematyczna, istniejąca od początku działalności Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, współpraca z mediami. Stowarzyszenie jest obecne na łamach prasy oraz w programach radiowych i telewizyjnych.

Nie sposób pominąć prawotwórczej działalności RSOZ. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt brało i nadal bierze czynny udział w dalszych pracach nad zmianami  w przepisach dotyczących ochrony zwierząt. Działalność ta polega, w szczególności na konsultacji nowelizacji Ustawy o Ochronie Zwierząt oraz aktów  wykonawczych tworzonych do znowelizowanej ustawy.       W tym zakresie RSOZ współpracuje, m.in. z Parlamentarnym Zespołem Przyjaciół Zwierząt.


5. „Sprawy organizacyjne”

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt  ,odbytego dnia 28 września 2014r., wobec upływającej kadencji dotychczasowych władz,  przeprowadzono wybory na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania jawnego do Zarządu weszły następujące osoby:

        1.   Halina Derwisz
        2.   Elżbieta Bogusz 
        3.   Bożena Rzym
        4.   Hanna Hanusiak
        5.   Jakub Burczyk

Wyłoniono następujący skład Komisji Rewizyjnej:

  1.  Jan Barański
  2.  Antoni Skorupski
  3.  Aneta Piękoś
     

Zmiany w składzie Zarządu RSOZ  zachodziły  zgodnie ze statutem i zgodnie  z wymogami prawa zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.


Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pełnili funkcje społecznie.

Posiedzenia Zarządu odbywały się co najmniej raz w miesiącu, a w razie potrzeby częściej. Praca Zarządu koncentrowała się na realizacji zadań statutowych RSOZ oraz na nadzorowaniu pracy rzeszowskiego schroniska dla zwierząt ,,Kundelek”.

Do prowadzenia księgowości Stowarzyszenie zatrudniło jedną osobę na podstawie „umowy – zlecenia”.

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  RSOZ jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i składa deklarację roczną od pobranych zaliczek na podatek dochodowy  od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

 

W roku 2014 na Zarząd  podjął 15  Uchwał,  natomiast Walne Zebranie  Członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt podjęło 3 Uchwały.


Kontrola działalności

W lutym 2015 roku został sporządzony i podpisany Protokół z kontroli Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt , która odbyła się w okresie   od 25 listopada do 20 grudnia 2013r. przez zespół  kontrolny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego   w Rzeszowie. Przedmiotem kontroli były uprawnienia, obowiązki i wymogi organizacji pożytku publicznego wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,realizowane przez RSOZ latach 2011-2012.
Kontrola objęła, m.in. : zagadnienia organizacyjne związane z funkcjonowaniem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, wolontariat, zasady rachunkowości, sprawozdanie finansowe - sporządzanie i zatwierdzanie,  sposoby korzystania z uprawnień OPP oraz wykorzystanie środków finansowych pochodzących z 1%  podatku od osób fizycznych. W wyniku  przeprowadzonej  kontroli   ustalono, że Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt   ponosiło wydatki  zgodne ze statutem. Wydatki związane były głównie     z prowadzeniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Kundelek”.  Dowody księgowe   w formie faktur i rachunków sprawdzane były pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowym, poddano je dekretacji i ujęto w ewidencji księgowej. Ponadto stwierdzono, że pozostała działalność organizacyjna związana z funkcjonowaniem Stowarzyszenia oraz  działalność wolontariatu   jest  zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.. 

 

W 2014 roku, dwukrotnie , Prezydent Miasta  Rzeszowa, zgodnie z umową zawartą w dniu 1-go maja 2012r między Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt w Rzeszowie,  a  Gminą Miejską Rzeszów, dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. ,,Ochrona zwierząt, dokonał kontroli  w zakresie  wykonania w/w zadania. Kontrola obejmowała głównie kompleksowe prowadzenie schroniska. Pozytywnie oceniono zarządzanie placówką, jak również stwierdzono prawidłowość wykorzystania środków finansowych pochodzących  z dotacji  przeznaczonych na finansowanie działalności schroniska.  

 

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła 2 kontrole w schronisku Kundelek: w miesiącu maju,  oraz miesiącu grudniu 2014r. Kontrolę przeprowadzono w zakresie spełnienia wymaganych warunków weterynaryjnych  przy prowadzeniu schronisk. Oceniono  w szczególności :stan zwierząt, stan budynków  oraz prawidłowość prowadzenia  wymaganej dokumentacji. Nie stwierdzono żadnych uchybień w tym zakresie.

 

Darowizny

RSOZ od lat aktywnie  angażuje się w proces  pozyskiwania środków finansowych i darów rzeczowych w postaci karmy dla zwierząt ,co jest konieczne  i pomocne dla prowadzenia statutowej działalności stowarzyszenia.  Co roku RSOZ przeprowadza kampanię zachęcającą  podatników  do  przekazywania  1% na rzecz naszej organizacji . Zarząd organizacji  bacznie czuwa nad utrwalaniem wiarygodnego jej wizerunku.

Na stronie www.kundelek.org znajduje się bezpłatny program  dotyczący  wypełniania  deklaracji PIT, z którego mogą korzystać wszyscy podatnicy. Na wyżej wymienionej stronie systematycznie informujemy darczyńców o naszych działaniach oraz o wykorzystywaniu środków pozyskanych dzięki odpisowi od ich podatku. Ponad dwa tysiące  podatników przekazało swój 1% podatku na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, które jest Organizacją Pożytku Publicznego od 2004 roku. Na  konto stowarzyszenia  z tytułu 1% za rok 2013 wpłynęła kwota 221 066,74.

 

 

                                                                 Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

 

 

Rzeszów, dnia 31 marca, 2015 roku.

 

 

 

Czytano: 981 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]