Jesteś tutaj:
Podział czynów na przestępstwa i wykroczenia
2013-03-26 13:10:42

 X

 Przepis

 Wyjątki / szczegóły

 Postępowanie

 

PRZESTĘPSTWA

 

Art. 35 ust.1

Zakaz zabijania, uśmiercania,

uboju

 

 

Art. 6 ust. 1

Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem:

1) uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich oraz uśmiercania dzikich ptaków i ssaków utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa i skór,

2) połowu ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie i rybactwie śródlądowym,

3) konieczności bezzwłocznego uśmiercenia,

4) działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub zwierząt,

5) usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia,

6) polowań, odstrzałów i ograniczania populacji zwierząt łownych,

7) usypiania ślepych miotów,

8) czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.4) wykonywanych na podstawie właściwych zezwoleń,

9) uśmiercania zwierząt gatunków obcych zagrażających gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – prowadzonych zgodnie        z art. 33 oraz przepisami odrębnymi.

 

 

Doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie art. 304 § 1 KPK

 

PRZESTĘPSTWA

 

Art. 35 ust.1

Zakaz zabijania, uśmiercania,

uboju

 

 

Art. 33

1a. Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie    w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.

1b. Jeżeli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał zezwolenie na zabicie zwierząt objętych ochroną gatunkową, mogą one być uśmiercone przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby uprawnione do posiadania tej broni.

2. Jeżeli zachodzą przyczyny, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, zwierzę może być uśmiercone bez zgody właściciela na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii. Ustalenie właściciela i uzyskanie jego zgody nie dotyczy zwierząt chorych na choroby podlegające obowiązkowi zwalczania na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

3. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.

3a. Gdy bezzwłoczne uśmiercenie zwierzęcia jest niezbędne do realizacji zadań związanych z ochroną przyrody na obszarze parku narodowego, potrzebę uśmiercenia zwierzęcia stanowiącego zagrożenie stwierdza w decyzji administracyjnej dyrektor parku narodowego, na którego obszarze znajduje się to zwierzę. Uprawnionymi do wykonania decyzji są upoważnieni przez dyrektora parku narodowe-go pracownicy wchodzący w skład Służby Parków Narodowych.

4. W razie konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, czynność tą dokonuje się przez:

1) podanie środka usypiającego – przez lekarza weterynarii;

2) zastrzelenie zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego) – przez osobę uprawnioną do użycia broni palnej.

 

Doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa

na podstawie art. 304 § 1 KPK

 

PRZESTĘPSTWA

 

Art. 35 ust.1

Zakaz zabijania, uśmiercania,

uboju

 

 

Art. 34 ust 1-4

1. Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez  osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2. W ubojni wyodrębnia się pomieszczenie do przetrzymywania zwierząt oraz po-mieszczenie do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt.

3. W uboju domowym zwierzęta kopytne mogą być uśmiercane tylko po uprzednim ich pozbawieniu świadomości przez przyuczonego ubojowca.

4. Zabrania się:

1) uśmiercania zwierząt w okresie stanowiącym 10% czasu trwania ciąży dla danego gatunku, bezpośrednio poprzedzającym planowany termin porodu, oraz 48 godzin po porodzie, z wyjątkiem:

a) uśmiercenia zwierząt w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach                                                               (Dz.U. Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225     i Nr 220, poz. 1600),

b) konieczności bezzwłocznego uśmiercenia,

c) wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazującej zabicie lub ubój zwierząt na podstawie        art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

 

Doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie art. 304 § 1 KPK

 

PRZESTĘPSTWA

Art. 35 ust. 1a

Zakaz znęcania się nad zwierzętami

Brak wyjątków.

 

Art. 6 ust. 2 definicja legalna „znęcania się

 

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na  celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane       w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia,    a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);

1a) znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;

2) (uchylony)

3) używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;

4) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi         w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;

5) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;

6) transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie  lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;

7) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;

8) dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;

9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich         w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa,        bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;

11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;

12) stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;

13) (uchylony);

14) (uchylony);

15) organizowanie walk zwierząt;

16) obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia);

17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie;

19) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa

na podstawie art. 304 § 1 KPK

 

WYKROCZENIA

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

określone w art. 9

 

1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę   i stały dostęp do wody.

 

2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

 

 

Zawiadomienie do Policji lub Straży Gminnej  o możliwości popełnienia wykroczenia na podstawie w trybie określonym w Kodeksie postępowania  w sprawach o wykroczenia  (Dz.U. z 2008 r., Nr 133,         poz. 848, ze zm.)

 

 

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

 

określone w art. 10a ust. 1-3

 

1. Zabrania się:

 1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

 2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;

 3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub ho-dowli.

2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

 

 

Zawiadomienie do Policji lub Straży Gminnej                      o możliwości popełnienia wykroczenia na podstawie            w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia  (Dz. U. z 2008 r., Nr 133, poz. 848, ze zm.)

 

 

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

 

określone w art. 11 ust. 3

 

Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa  w art. 11a.

 

j.w.

Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynów określonych w art. 37 ust. 1 jest karalne.

 

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

określone w art. 12 ust. 1-6

 

1. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opie-ki i właściwych warunków bytowania.

2. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

3. (uchylony)

3a. (uchylony)

4. Zabrania się tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby.

4a. Z zastrzeżeniem ust. 4b zabrania się utrzymywania cieląt:

 1) powyżej 8 tygodnia życia w pojedynczych boksach;

 2) na uwięzi, z wyjątkiem pory karmienia, a w czasie jej trwania nie dłużej niż jedną godzinę.

4b. Przepis ust. 4a pkt 1 nie dotyczy gospodarstw rolnych, w których jednocześnie utrzymywane jest mniej niż 6 cieląt.

5. Obsada zwierząt ponad ustalone normy powierzchni       dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego jest zabroniona.

6. Zabrania się importu zwierząt i produktów zwierzęcych uzyskanych w wyniku chowu lub hodowli z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy.

 

Zawiadomienie do Policji lub Straży Gminnej  o możliwości popełnienia             wykroczenia na podstawie  w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia  (Dz. U. z 2008 r., Nr 133, poz. 848, ze zm.)

 

 

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

 

określone w art. 13 ust. 1

 

1. Wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt wymaga uzyskania zezwolenia marszałka województwa stwierdzającego, że technologia spełnia wymogi określone ustawą.

 

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi,    w drodze rozporządzenia, warunki, tryb i sposób wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

 

j.w.

 

Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynów określonych w art. 37 ust. 1 jest karalne.

 

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

 

określone w art. 14

 

1. Sposób i warunki używania zwierząt do pracy nie mogą stwarzać nieuzasadnionego zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

2. Zabrania się w szczególności:

 1) przeciążania zwierząt;

 2) używania do pracy zwierząt chorych lub niedożywionych;

 3) używania uprzęży, wędzideł, rzędów wierzchowych, juków, podków, pojazdów lub narzędzi mogących, ze względu na zły stan techniczny lub niewłaściwą konstrukcję, spowodować obrażenia ciała lub śmierć zwierzęcia;

 4) używania do popędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą spowodować okaleczenie zwierzęcia;

 5) zmuszania do wyczerpującego kłusu lub galopu  zwierząt ciągnących ładunek;

 6) używania do zrywki drewna koni poniżej piątego roku życia.

3. Osoba wykorzystująca zwierzęta do pracy ma obowiązek zapewnić im, w ciągu każdej doby, wypoczynek dla regeneracji sił, właściwy dla danego gatunku.

 

Zawiadomienie do Policji lub Straży Gminnej  o możliwości popełnienia             wykroczenia na podstawie  w trybie określonym w Kodeksie postępowania                 w sprawach o wykroczenia  (Dz. U. z 2008 r., Nr 133, poz. 848, ze zm.)

 

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

 

określone w art. 15 ust. 1-5

 

1. Warunki występów, treningów i tresury oraz metody postępowania ze zwierzętami wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych nie mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu ani powodować cierpienia.

2. Warunki występów zwierząt, o których mowa w ust. 1, muszą być określone w przygotowanym przez organizatora występu scenariuszu lub odpowiednim pro-gramie zatwierdzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii albo wskazaną przez niego osobę.

3. Zabrania się stosowania wobec zwierząt farmakologicznych i mechanicznych metod i środków dopingujących.

4. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1, powinny mieć zapewniony właściwy wypoczynek. Zabrania się w szczególności wykorzystywania tych zwierząt bezpośrednio po transporcie, bez regeneracji wypoczynkowo-ruchowej.

5. Zwierzętom, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić opiekę lekarsko-weterynaryjną.

 

Zawiadomienie do Policji lub Straży Gminnej  o możliwości              popełnienia  wykroczenia na podstawie  w trybie określonym                         w Kodeksie postępowania  w sprawach o wykroczenia                                 (Dz. U. z 2008 r., Nr 133, poz. 848, ze zm.)

 

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

określone w art. 16

 

Zabrania się wykorzystywania zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa, w szczególności zabrania się organizowania walk z udziałem byków, psów, kogutów.

j.w.

Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynów określonych w art. 37 ust. 1 jest karalne.

 

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

 

określone w art. 17 ust. 1-7

 

1. Do tresury i pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych mogą być wykorzystywane tylko zwierzęta urodzone i wychowane w niewoli i tylko takie, którym mogą być zapewnione warunki egzystencji stosowne do potrzeb danego gatunku.

2. Tresura zwierząt do celów widowiskowo-rozrywkowych i obronnych nie może być prowadzona w sposób powodujący ich cierpienie.

3. Nie wolno prowadzić tresury zwierząt wyłącznie w celu zwiększenia ich agresywności.

4. Zabrania się zmuszania zwierząt do wykonywania czynności, które powodują ból lub są sprzeczne z ich naturą.

5. Zabrania się działalności menażerii objazdowych.

6. Zabrania się propagowania lub upowszechniania drastycznych scen zabijania, zadawania cierpienia lub innej przemocy, ze strony człowieka, której ofiarami są zwierzęta, chyba że sceny te mają na celu napiętnowanie okrutnego zachowania wobec zwierząt.

7. Do zwierząt, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9.

 

Zawiadomienie do Policji lub Straży Gminnej  o możliwości              popełnienia  wykroczenia na podstawie  w trybie określonym                         w Kodeksie postępowania  w sprawach o wykroczenia                                 (Dz. U. z 2008 r., Nr 133, poz. 848, ze zm.)

 

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

 

określone w art. 18

 

1. Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych mogą być przetrzymywane, hodowane i prezentowane jedynie w stadninach, cyrkach lub bazach cyrkowych oraz w miejscach przeznaczonych dla zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych, pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Przetrzymywanie, hodowla lub prezentacja zwierząt, o których mowa    w ust. 1, musi być wykonywana w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

 

J.w.

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

 

określone w art. 22 ust. 1

 

 Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok wymaga zezwolenia marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania eksponatów.

 

j.w.

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

 

określone w art. 22a

 

Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt wymaga zgody marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce tworzenia takiej kolekcji.

 

j.w.

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

 

określone w art. 25

 

Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3.

 

j.w.

WYKROCZENIA

 

Art. 37 ust. 1

Kto narusza nakazy bądź zakazy…

 

określone w art. 27

 

1. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach są dopuszczalne dla ratowania ich życia lub zdrowia oraz dla koniecznego ograniczenia populacji i mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby uprawnione.

2. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji mogą być wykonywane na zwierzętach wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje określone odrębnymi przepisami, z zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób zapewniający ograniczenie cierpień i stresu zwierzęcia.

3. Zabiegi powodujące ból wykonuje się w znieczuleniu ogólnym albo miejscowym, z wyjątkiem tych zabiegów, które według zasad sztuki weterynaryjnej wykonuje się bez znieczulenia.

 

 

Zawiadomienie do Policji lub Straży Gminnej  o możliwości   popełnienia  wykroczenia na   podstawie  w trybie określonym   w Kodeksie postępowania  w sprawach o wykroczenia   (Dz.U. z 2008 r.,  Nr 133, poz. 848, ze zm.)

 

 

Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynów określonych w art. 37 ust. 1 jest karalne.

WYKROCZENIA

Art. 37a

 

 

1. Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez    wymaganego zezwolenia podlega karze               aresztu lub grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w   ust. 1, można orzec przepadek zwierzęcia.

 

J.w.

WYKROCZENIA

Art. 37b

1. Kto, będąc przewoźnikiem w rozumieniu art. 2 lit. x rozporządzenia nr 1/2005:

 1) transportuje zwierzęta bez dokumentów, o których mowa w art. 4, art. 10 i art. 11 rozporządzenia nr 1/2005, lub

 2) transportuje zwierzęta bez licencji, o której mowa w art. 17 ust. 2 rozporzą-dzenia nr 1/2005, lub

 3) transportuje zwierzęta bez świadectw zatwierdzenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 albo art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2005, lub

 4) nie zapewnia transportowanym zwierzętom warunków, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 1/2005, lub

 5) nie wypełnia obowiązku określonego w art. 6 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1/2005,

   podlega karze aresztu lub grzywny.

2. Kto, będąc:

 1) opiekunem w rozumieniu art. 2 lit. k rozporządzenia nr 1/2005, nie wypełnia obowiązków określonych w art. 8 tego rozporządzenia,

2) operatorem punktu gromadzenia zwierząt, nie wypełnia obowiązków określonych w art. 9 rozporządzenia nr 1/2005,

podlega karze aresztu lub grzywny.

 

Zawiadomienie do Policji lub Straży Gminnej  o możliwości   popełnienia  wykroczenia na  podstawie  w trybie określonym   w Kodeksie postępowania  w sprawach o wykroczenia   (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 133, poz. 848, ze zm.)

 

WYKROCZENIA

Art. 37d ust. 1

 

 

1. Kto:

 1) będąc posiadaczem kurnika nie zapewnia sprawowania opieki nad kurczęta-mi brojlerami przez osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 12a ust. 1,

 2) zwiększa obsadę kurcząt brojlerów wbrew wymaganiom określonym w art. 12d,

 3) nie prowadzi dokumentacji, o której mowa w art. 12f ust. 1, lub prowadzi ją niezgodnie z tym przepisem,

 4) nie przechowuje lub nie udostępnia dokumentacji, o której mowa w art. 12f ust. 1, zgodnie z przepisem art. 12f ust. 2,

 5) nie zaopatruje wysyłanych do ubojni kurcząt brojlerów pochodzących z kur-nika o zwiększonej obsadzie w informacje, o których mowa w art. 12f ust. 3

   – podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

Zawiadomienie do Policji lub Straży Gminnej  o możliwości   popełnienia  wykroczenia na  podstawie  w trybie określonym   w Kodeksie postępowania  w sprawach o wykroczenia   (Dz.U. z 2008 r.,  Nr 133, poz. 848, ze zm.)

 

WYKROCZENIA

Art. 37e

 

1. Kto narusza zakazy określone w art. 10b ust. 1 podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje           w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Art. 10b ust 1.

1. Zabrania się nabywania:

 1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

 2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

J.w.

 

Art. 39.

W sprawach o przestępstwa określone w art. 35 ust. 1, 1a lub 2 oraz wykroczenia określone w art. 37, a także w postępowaniu w sprawach nieletnich o czyn karalny określony w art. 35 ust. 1, 1a lub 2, prawa pokrzywdzonego może wykonywać organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

Art. 40.

Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie.

 

OPRACOWAŁ:

Inspektor

ds. ochrony zwierząt

Jakub Klimek

 

Wersja w formie doc. w załączniku poniżej.

 

Opis
tabela pobierz
Czytano: 1119 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]