Sprawy sądowe 2014
2014-10-28 22:47:38


28 październik 2014 r.

 

Dnia 28 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił wyrok w sprawie znęcania się nad zwierzęciem - tj. naruszenie art. 35 ust. 1 a ustawy o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 roku.

 

Stanisław P. został oskarżony o to, że w okresie od 06 września 2013 r. do 09 września 2013 r. w Rzeszowie - znęcał się nad zwierzęciem w ten sposób, że utrzymywał psa będącego jjego własnością w niewłaściwych warunkach bytowania w stanie rażącego niehlujstwa, pozostawił go bez właściwej opieki oraz utrzymywał bez odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1 a w zw. z naruszeniem art. 6 ust. 2 pkt. 10,11 i 19 u-wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

 

Sąd uznał Stanisłwa P. za winnego i skazał go na karę:

 

- 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go w tym czasie do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym,

- na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt orzeka przepadek psa,

- na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt orzeka nawiązkę w wysokości 1000 (tysiąc)  zł na rzecz rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt,

- na podastawie art.627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt kwotę 442, 80 zł tytułem wydatków związanych ustanowieniem pełnomocnika,

- na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 kpk 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 90 zł tytułem zwtotu wydatków oraz 60 zł tytułem opłaty.

 

 

26 września 2014 r.

 

Sąd Rejonowy w Przemyślu wydał  wyrok w sprawie Macieja K. zam. w jednej z wiosek na terenie woj. Podkarpackiego  oskarżonego o to, że:

od bliżej nieokreślonego okresu czasu do dnia 12 czerwca 2014 r. znęcał się nad psem - suczką w ten sposób, że przy pomocy sznurka wiązał go za tylne łapy do drewnianej belki, czym spowodował rozległą martwicę skóry śródstopia prawego i okolicy między palcami

 

tj. o przestępstwo z art. 35  ust. 1  ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku

 

Sąd uznał oskarżonego Macieja K. za winnego popełnienia czynu wyżej opisanego, z tym iż przyjmuje, iż dopuścił się on przestępstwa z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i za to na zasadzie art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 siwerpnia 1997 r. o ochronie zwierząt skazuje:

 

- oskarżonego na karę grzywny w liczbie 100 (stu) stawe dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydziestu) złotych,

 - na zasadzie art. 624 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych i opłaty, zaś kosztami obciążą Skarb Państwa,

 

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał wyrok skazujący w sprawie znęcania się nad psem.

Oskarżony Zbigniew F. został uznany za winnego, że w okresie od bliżej nieustalonego czasu do 3 września 2013 r. w Rzeszowie znęcał się nad psem Cary w ten sposób, że utrzymywał go w stanie rażącego zaniedbania, pozostawiał bez właściwej opieki medycznej, bez wymaganych szczepień, w stanie nieleczonej choroby nowotworowej   w wyniku której powstał duży rozpadowy guzna głowie, wielkości ananasa, nieoperacyjny powodujący cierpienie zwierzęcia.

 

Sąd wymierzył oskarżonemu karę:

- 100 (stu) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość stawki dziennej na kwotę 10        (dziesięciu)złotych,

- nawiązkę na rzecz R.S.O.Z. w wysokości 500 złotych,

- środek karny w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres 5 lat.

Wyrok nie jest prawomocny.

 Przed  Sądem Rejonowym w Rzeszowie zapadł wyrok w sprawie znęcania się nad zwierzętami.

 Andrzej M. został uznany za winnego, że w okresie od 28 listopada 2013 roku znęcał się nad psem Reksio mieszańcem w wieku ok. 2 lat i suką Nuka mieszańcem w wieku ok. 2 lat, poprzez to, że: psy będące jego własnością utrzymywał w niewłaściwych warunkach bytowania – w stanie rażącego zaniedbania, pozostawiał bez właściwej opieki w pomieszczeniu bez dostępu do światła, w którym nie było wydzielonego miejsca na legowisko i odpoczynek oraz utrzymywał bez odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. Okoliczności i wina oskarżonego nie budziły żadnych wątpliwości.

 

Andrzejowi M. sąd wymierzył karę:

- 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania  nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu)  godzin w stosunku miesięcznym,

- nawiązkę na rzecz R.S.O.Z. w wysokości 500 złotych,

- środek karny w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres

  10 (dziesięciu) lat,

- przepadek zwierząt o imieniu Reksio i Nuka na rzecz R.S.O.Z.

 

Wyrok nie jest prawomocny.


17 czerwca 2014 r.
 

Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie ogłosił wyrok w sprawie znęcania się nad zwierzetami - tj. naruszenie art. 35 ust. 1 a ustawy o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 roku.

 

Jacek R. został oskarżony o to, że od bliżej nieustalonego dnia miesiąca lipca 2013 do dnia 6 października 2013 r. - znęcał się nad dwoma psami rasy owczarek niemiecki w ten sposób, że przez 24 godziny na dobę utrzymywał je na uwięzi w niewłasciwych warunkach bytowania w tym w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa.  Zwierzeta nie posiadały pomieszczeń chroniących przed warunkami atmosferycznymi, karmy oraz stałego dostępu do wody w skutek czego były wychudzone i odwodnione.

 

Sąd uznał Jacka R. za winnego i skazał go na karę:

 

- 8 miesięcy pozbawienia wolności (wykonanie kary warunkowo zawieszono na okres próby 2 lat).

 

Wobec oskarżonego orzeczono także środek karny w postaci przepadku dwóch psów rasy owczarek niemiecki oraz zakaz posiadania zwierząt na okres 2 lat.

 

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt sąd orzekł nawiązkę na rzecz RSOZ w wysokości 1500 złotych.

 

Na podstawie art. 627 kpk na rzecz oskarżyciela posiłkowego RSOZ zasądzono koszty w wysokości 442,80 zł, na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 830,00 zł.

 

 

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie  wydał  wyrok w sprawie Roberta K. zam. w jednej z wiosek na terenie woj. Podkarpackiego  oskarżonego o to, że:

od bliżej nieokreślonego czasu do dnia 16 lipca 2013 r. znęcał się nad dwoma psami, z których jeden był w wieku około 3 lat, a drugi w wieku około 10 lat poprzez rażące zaniedbanie poegajace na utrzymaniu zwierzęcia w stanie niedożywienia, bez odpowiedniego pokarmu i dostępu do wody, wystawione na działanie warunków atmosferycznych zagrażających ich zdrowiu i życiu

 

tj. oczyn z art. 35  ust. 1 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku

 

Sąd uznał oskarżonego Roberta K. za winnego popełnienia czynu wyżej w wyroku opisanego, a  stanowiącego przestępstwo  z art. 35 ust. 1 a ustawy o ochronie zwierząt i za czyn ten na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku i  skazał:

- oskarżonego na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia  wolności,

- na podstawie art. 69 & 1 i 2 kk i art. 70 & 1 pkt 1 kk warunkowo zawiesił oskarżonemu wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 2 (dwóch) lat,

- na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt orzekł przepadek dwóch psów tymczasowo odebranych oskarżonemu Robertowi K.,

- na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt orzekł od oskarżonego na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt nawiązkę w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych),

- na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 210,00 zł (dwieście dziesięć złotych). 

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ.

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie  wydał  wyrok w sprawie Janusza S.  zam. na terenie woj. Podkarpackiego  oskarżonego o to, że:

od bliżej nieokreślonego czasu do dnia  25 października 2013 r. znęcał się nad  suką  rasy Amstaff w ten sposób, że utrzymywał psa będącego jego własnością w niewłaściwych warunkach bytowania w stanie rażącego zaniedbania, pozostawił bez właściwej opieki, oraz utrzymywał bez odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku 

 

tj. o przestępstwo z art. 35  ust. 1 a w zw. naruszeniem z art. 6 ust. 2 pkt 10 i 9 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

 

Sąd uznał oskarżonego Janusza S. za winnego popełnienia czynu wyżej opisanego stanowiącego występek  z art. 35 ust. 1 a Ustawy o Ochronie Zwierząt i za to na podstawie tego przepisu wymierzył:

 

- oskarżonemu karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia  wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

- na podstawie art. 35  ust 1 Ustawy o Ochronie Zwierząt zasądził od oskarżonego na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt nawiązkę w kwocie 500 (pięćset) złotych,

 

na podstawie art 624 &1 kpk zwalnił oskarżonego od zapłaty koszów sądowych, zaś kosztami procesu obciążył Skarb Państwa.

 


14 maja 2014 r.
 

Dnia 14 maja 2014 roku w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie zapadł wyrok w sprawie właściciela suki rasy amstaff. Mieszkańca  Rzeszowa uznano za winnego znęcania się nad zwierzęciem.

 

Właściciel psa od bliżej nieustalonego czasu do dnia 25 października 2013 roku – utrzymywał psa w niewłaściwych warunkach bytowania w tym w stanie rażącego zaniedbania. Pozostawiał go bez opieki, odpowiedniego pokarmu i karmy przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby dla gatunku (przypinał go do kaloryfera).

 

Za przestępstwo z art. 35 ust. 1a w związku z naruszeniem art. 6 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Sąd wymierzył mu karę:

 

-  4 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

- nawiązkę na rzecz Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w kwocie 500 złotych.

 

Psem zajmuje się aktualnie inna osoba.


 

26 marca 2014 r.

 

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ.

 

Przed Sądem Rejonowym  w Stalowej Woli  zapadł  wyrok w sprawie  Władysławy Z.  zam.  w jednej z wiosek  na terenie woj. Podkarpacia  oskarżonych o to, że:

w okresie od 09 września 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. w m. Turbia hodując zwierzęta gospodarne - krowy, nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia zwierzętom opieki i właścicwych warunków bytowych przez co naraża je na urazy i uszkodzenia ciała, cierpienie powstające na wskutek kolizji w komunikacji samochodowej jak i kolejowej, braku pożywienia i dostępu do wody pitnej, schronienia przed panującymi warunkami atmosferycznymi,

 

tj. o wykroczenie z art. 37 ust 1  w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy  o ochronie zwierząt sąd uznaje:

 

I. obwinioną Władysławę Z. za winną, tego że w okresie od 09 września 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. w m. Turbia hodując bydło domowe, tj. krowy, jałówki, byki i cielęta, nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia zwierzętom opieki i właściwych warunków bytowych przez co naraża je na urazy i uszkodzenia ciała, cierpienie powstające na wskutek kolizji w komunikacji samochodowej jak i kolejowej, braku pożywienia i dostępu do wody pitnej, schronienia przed panującymi warunkami atmosferycznymi tj. za winną popełnienia czynu z art. 37 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i za to na mocy art. 37 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt w zw. z art. 24 & 1 i & 3 kk wymierza jej karę grzywny w kwocie 600 (sześćset) zł;

II. na mocy art. 37 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt orzeka wobec obwinionej Władysławy Z. środek karny w postaci przepadku stada bydła domowego należącego do obwinionej w postaci krów, jałówek, byków i cieląt;

III.  zasądza od obwinionej Władysławy Z. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 (sześćdziesiąt) zł. tytułem opłaty oraz kwotę 100 (sto) zł. tytułem wydatków.


 

19 lutego 2014 r.  

 

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ.

 

Sąd Rejonowy  w Rzeszowie  wydał  wyrok w sprawie   Elżbiety K.  zam.  na terenie woj. Podkarpackiego  oskarżonej o to, że:

 

od bliżej nieokreślonego czasu do dnia 19 sierpnia 2013 r. w miejscowości Trzciana woj. podkarpackiego znęcała się nad psem - suką w typie rasy rasy cocer spaniel poprze rażące zaniedbanie polegające na utrzymaniu zwierzęcia w niewłaściwych warunkach bytowania i w stanie nieleczonej choroby

 

tj. o czyn z art. 35  ust. 1 a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 roku nr 111 poz. 724 z poźn. zm.)

 

Sąd uznał oskarżoną Elżbietę K. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu tj. występku z art. 35 ust. 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i za to z mocy art. 35 ust. 1 a przy zast. art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt skazał ją na karę5 (pięć) miesięcy pozbawienia wolności

na mocy art. 69.$1 kk i art. 70 &1 pkt 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności na okres próby 2 (dwa) lat

na mocy art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt orzeka przepadek psa (suki) rasy cocer spaniel na rzecz Skarbu Państwa

na mocy art. 627 kpk zasądza od oskarżonej na rzecz Skarby Państwa kwotę 210 zł tytułem kosztów postępowania

 

 

Czytano: 427 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]